Manager Energetic Industrie

Obiectiv principal

Obiectivul principal al serviciului de management energetic oferit de compania IQ Energy Solutions SRL îl reprezintă creşterea eficienţei energetice şi reducerea consumurilor de energie prin responsabilizarea compartimentelor din organizaţie de problemele energetice .

ATESTĂRI

1) Atestat eliberat de Ministerul Energiei, atestat pentru servicii de Manager energetic nr. 0013/03.03.2021 ;
2) Certificat SRAC Nr.15620 / 10.05.2021, Absolvire curs Sistem de management al energiei SN ER ISO 50001:2018 şi Auditor sistem de management al energiei ISO 19011: 2018
3) Atestat de Societate prestatoare de servicii energetice nr.0001/03.03.2021 eliberat de Ministerul Energiei

Legislație și standarde referitoare la eficienţa energetică:

ISO 50001:2018 – Acest standard se bazează pe strategia Plan-Do-Check-Act și a fost conceput pentru a eficientiza sistemul de management al energiei, în vederea diminuării gazelor cu efect de seră și a emisiilor de gaze. Acest standard poate fi susținut și îndeplinit prin instalarea unui sistem de management energetic ce ar stimula un proces de îmbunătățire continuă a poluării, având ca efect final și reducerea consumului energetic.
Legea 121/2014 – Art .9 Pentru consumatorii finali de energie cu un consum anual de resurse energetice mai mare de 1.000 tep, managementul energetic trebuie să fie asigurat de manageri energetici atestați de către Ministerul Energiei – Directia Eficienta Energetică;
Legea 121/2014 - Art.9 Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol au obligaţia: să efectueze o dată la 4 ani un audit energetic pe un contur de consum energetic stabilit de operatorul economic, care să reprezinte cel puţin 50% din consumul energetic total al operatorului economic; auditul este elaborat de o persoană fizică sau juridică autorizată în condiţiile legii şi stă la baza stabilirii şi aplicării măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice ;
Legea 121/2014 – Art.9 să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice care includ măsuri pe termen scurt, mediu şi lung;
Directiva (2012 / 27EU) - Conform acestei directive privind eficiența energetică țările UE trebuie să elaboreze planuri la fiecare trei ani și trebuie să raporteze anual progresele realizate în direcția realizării obiectivelor naționale de eficiență energetică.
· Pentru perioada 2021-2030, fiecare țară membra a Uniunii Europene trebuie să elaboreze un plan național integrat de 10 ani pentru energie și climă care să descrie modul în care intenționează să îndeplinească diferitele obiective pentru 2030, inclusiv obiectivul de eficientizare energetică.

Activităţi de consultanţă Management Energetic

1. Confirmate de Autoritate Competenta - Ministerul Energiei
1.1 Gestionează sistemul de evidenţă şi monitorizare a consumurilor energetice (Elaborare)
1.2 Instruieşte personalul de exploatare referitor la culegerea datelor de importanţă deosebită (Elaborare)
1.3 Colaborează cu structura responsabilă de aparatele de măsură şi control din cadrul beneficiarului pentru stabilirea unui set minimal de date de importanţă deosebită a căror corectitudine de măsurare se verifică permanent (Elaborare)
1.4 Întocmeşte şi transmite la Ministerul Energiei până la data de 30 iunie a fiecărui an, pentru consumurile înregistrate în anul anterior raportării, Declaraţia de consum total anual de energie şi Chestionarul de analiză energetică conform modelului prevăzut de Ministerul Energiei – Direcţia Eficienţa Energetică privind aprobarea machetelor pentru Declaraţia de consum total anual de energie şi pentru Chestionarul de analiză energetică (Elaborare)
1.5 Participă la întocmirea caietului de sarcini pentru realizarea auditului energetic (Elaborare)
1.6 Participă la recepţia lucrării de audit energetic (Elaborare)
1.7 Coordonează elaborarea programului de măsuri de eficienţă energetică. Propune măsuri fără cost, cu cost redus sau măsuri ce presupun investiţii (Elaborare)
1.8 Analizează stadiul de realizare al programului de măsuri de eficienţă energetică şi monitorizează implementarea măsurilor de eficienţă energetică incluse în aceasta (Elaborare)
1.9 Transmite la Ministerul Energiei - Direcția Eficiență Energetică până la data de 30 septembrie a anului în care a fost elaborat Programul de măsuri de eficienţă energetică; se elaborează în forma aprobată de către Ministerul Energiei – Direcția Eficiență Energetică și sunt urmate de raportari anuale cu măsurile implementate și reducerile de consumuri finale de energie obţinute în anul precedent (Elaborare)
1.10 Calculează şi analizează indicatori specifici de eficienţă energetică ai Beneficiarului ; propune măsuri pentru îmbunătăţirea acestor indicatori (Elaborare)
1.11 Asistă conducerea executivă a Beneficiarului în analizele energetice organizate cu departamentele de producţie pentru problemele energetice (Elaborare)
1.12 Participă la procesele de achiziţie a echipamentelor eficiente energetic şi verifică încadrarea acestora în cerinţele stabilite privind eficienţa energetică precum şi de regulamentele europene de ecoproiectare (Elaborare)
1.13 Întocmeşte rapoarte privind eficienţa energetică solicitate de beneficiar. Aceste rapoarte pot să includă: analiza evoluţiei consumurilor de energie, evoluţia consumurilor specifice, oportunitatea implementării unor măsuri/proiecte de eficienţă energetică, achiziţia unor echipamente eficiente energetic (Elaborare)
1.14 Acordă consultanţă privind modul de aplicare a legislaţiei şi reglementărilor în vigoare privind eficienţa energetică (Elaborare)
1.15 Întocmeşte rapoartele sau informările pentru Departamentul pentru Eficienţă Energetică din cadrul Ministerului Energiei. Reprezintă Beneficiarul în relaţia cu Ministerul Energiei (Elaborare)
1.16 Participă la instruirile organizate de Ministerul Energiei şi informează conducerea beneficiarului despre problemele discutate în cadrul acestora (Elaborare)

Rolul şi atributiile Managerului Energetic in Industrie

Managerul energetic combină cele mai bune practici în gestionarea proiectelor, monitorizarea energiei şi constientizarea energiei împreună cu o politica energetică care guvernează abordarea unei organizații cu privire la utilizarea şi performanta energiei.
Managerul energetic asigură suportul decizional pentru reducerea consumurilor energetice şi a facturii de energie electrică şi gaze naturale, în concordantă cu legislația din energie şi cu normele europene astfel încat, utilizatorii finali au următoarele beneficii :
- folosirea datelor în vederea luării unor decizii pentru utilizarea energiei ;
- măsurarea datelor privind îmbunătăţirea eficienţei energetice ;
- îmbunătăţirea continuă a gestionării energiei ;
- elaborarea unei politici pentru o utilizare mai bună a energiei ;
- dezvoltarea unei politici energetice şi structura unui plan pentru realizarea politicilor energetice în organizaţie ;
- îmbunătăţeste capacitatea organizaţiilor de a gestiona riscurile energetice referitoare la posibile impacturi într-un mod eficient ;
- fixarea unor obiective şi obiective de eficienţa energetică ; se reduce vulnerabiliatea organizaţiei în ceea ce priveste fluctuaţia preţului la energie si disponibilitatea energiei .
Măsurile specificate mai sus aduc beneficii unui operator economic permiţand economii semnificative de energie, ele fiind persistente rezultand astfel că, personalul operatorului economic trebuie să monitorizeze continu consumul de energie si să rezolve anomaliile care conduc la risipă de energie .
Operatorii economici trebuie să desemneze un specialist independent care să supravegheze managementul energiei în cadrul companiei, cu exceptia IMM-urilor, ai căror directori au dreptul să desemneze un manager de energie . In acest caz, standardele recomandă numirea unui supraveghetor sau executiv de nivel superior de la producție, intreținere sau diviziuni de inginerie. Managerul energetic este obligat să :
- stabilească, să asigure implementarea, întreținerea si îmbunătățirea sistemelor de gestionare a energiei în conformitate cu standardele naționale şi internaționale ;
- furnizeze actualizări periodice pentru managementul de varf al tuturor sistemelor de management al energiei ;
- trimită propuneri de îmbunătățiri a energiei;
- asigură legătura cu organizații externe pe probleme de gestionare a energiei.
Managerul energetic este responsabil pentru dezvoltarea unui plan de acțiune în conformitate cu standardele naționale şi internaționale şi face primul pas în:
* Planificare ;
* Face ;
* Verifică ;
* Acționează
Orice plan trebuie să conțină :
- Identificarea indicatorilor cheie de performantă energetică ;
- Respectarea regurilor, reglementarilor ;
- Evidentiarea parametrilor de referintă energetică ;
- Stabilirea unor ținte energetice ;
- Proiectarea unei platforme eficiente de gestionare a energiei .

Identificarea factorilor energetici :

Identificarea indicatorilor cheie de performanță energetică este vitală pentru procesul de planificare, asa cum este, oferă managerilor o imagine clară a modului în care compania lor utilizează energie şi poate evidenția modalități de gestionare mai bună a resurselor.
Primul pas al managerului este determinarea ‘’structurii’’ consumului de energie al acestuia compania sa, cu alte cuvinte, ce resurse energetice realizează compania (la consumul de gaze naturale sau electricitate).
Un manager energetic ar trebui să identifice sistemele de bază din cadrul companiilor lor care consumă energie :
- Aer condiționat;
- Sisteme de iluminat ;
- Compresoare ;
- Lifturi ;
- Benzi care transportă marfă .
Managerul energetic trebuie să se uite la procesele de fabricație care consumă energie .
Odată ce am definit utilizarea generală a energiei, managerul ar trebui să proiecteze un flux de energie pe baza evaluării lor generale a energiei companiei .
Graficul ar trebuie să includă o analiză detalită a utilizării energiei prin intermediul companiei, subliniind ce echipamente consumă cea mai multă energie.
Pentru a face corect această analiză, managerii de energie au nevoie de feedback de la angajati, inclusiv manageri de linie de fabrică si supraveghetori tehnici.
Scopul acestui proces este de a permite unui manager de energie să identifice în companie indicatorii cheie de performanță energetică, oferă managementului de varf un prognostic al consumului de energie al companiei şi oferă recomandări privind tehnologia de economisire a energiei.
Ulterior identificarii indicatorilor cheie de performantă, managerii pot aplica următoarele principii:
- Asigurarea că procesul este în conformitate în raport cu legile şi reglementările existente ;
- Fezabilitate tehnică ;
- Fezabilitate economică ;
- Prioritizarea soluțiilor low-cost /no -cost.